21 Eylül 2021 Salı Saat 16:17
ÇOK OKUNANLAR
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Vakıf Senedi
26 Mart 2011 Cumartesi Saat 17:50

VAKIF SENEDİ

KURULUŞ:
MADDE 1. Bu vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı şahıslar, Türk Medeni Kanunun 73 ve devam eden maddeleri gereğince “SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA VAKFI” isminde bir vakıf kurmuşlardır. Vakfın kısa adı “SADAV”dır.

VAKFIN MERKEZİ:
MADDE 2: Vakfın merkezi Konya’dır. Vakıf Yönetim Kurulu, yetkili makamlardan izin almak ve merkeze bağlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında istediği yerde dilediği kadar şubeler açabilir, temsilcilikler, bürolar ve çalışma kolları kurabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
MADDE 3: Vakfın mal varlığı, vakıf kurucuları tarafından vakfedilen 310.000.000 (ÜÇYÜZONMİLYON TÜRK LİSASI) ile daha sonra bu meblağa ilave edilecek menkul ve gayrimenkul bağışlar ve gelirlerden ibarettir.

VAKFIN AMACI:
MADDE 4:
Memleketimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla sosyal, ekonomik, hukuki, teknolojik, sosyolojik, stratejik vesair her türlü bilimsel araştırmalar yapmak; geleceğimizin teminatı olan insanımızın inançlı, vatan sever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilim ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olarak yetişmelerini sağlamak, akademik kariyer sahibi insanlar yetişmesine katkıda bulunmak,
Yurt içinde veya yurt dışında yangın, sel, deprem gibi tabii afetler ile sıcak savaş vesair sosyal, kültürel, ekonomik, sebeplerden kaynaklanan felaketlerin insani boyutları göz önünde bulundurularak halkımızın birlik ve beraberliği içinde felaketzedelerle dayanışmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
MADDE 5: Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü kanuni faaliyette bulunmakla birlikte bu amaç doğrultusunda olmak kaydı ile ayrıca aşağıda yazılı çalışmaları yapar:
Kanuni şartları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışı bilim, kültür ve eğitim merkezleri ile işbirliği yapmak,
Bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak üzere vakıf bünyesinde çalışma grupları kurmak veya bu amaçla bir araya gelmiş insanlara her türlü desteği vermek.
Araştırma ve inceleme enstitüleri veya merkezleri kurmak,
Ulusal veya uluslar arası konferans, seminer, panel, brifing, sergi, anma günleri tertiplemek veya katılmak.
Konusunda ihtisas sahibi kişi, kuruluş ve veya çevrelerden yararlanmak.
Felakete uğramış veya uğraması muhtemel yurt içi veya yurt dışı bölgelerle ilgili yerli, yabancı bilim, kültür, sanat ve eğitim merkezleri ile diğer kitle iletişim araçları ile işbirliği yaparak her türlü bilgileri toplamak, arşivlemek, toplanan bilgileri Türk ve Dünya kamoyuna duyurmak için basılı, işitsel ve görsel yayında bulunmak .
Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere konaklama, sağlık ve eğitim tesisleri kurmak.
Kanuni şartları yerine getirdikten sonra yurt içi veya yurt dışı yardım kampanyaları düzenlemek, yardım toplamak, toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, yardım toplamak veya yardım yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yaparak gerekli organizasyonu sağlamak, yurt içindeki veya yurt dışındaki insani yardım kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Yarışma, festival, şenlikler, tiyatro gösterileri düzenlemek,
Dul ve yetimlere, kimsesiz çocuklara ve diğer ihtiyaç sahiplerine maddi veya manevi yardımda bulunmak,
Yurt dışından eğitim veya öğretim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin barınma ve iaşe ihtiyaçlarını karşılamak, bunun için gerektiğinde yurt, pansiyon açmak.
Yönetim kurulu tarafından uygun görülen kişi veya gruplara ayni ve nakti yardımda bulunmak, araç ve gereç sağlamak,
Kanuni şartları yerine getirilerek, her türlü basılı, sesli, görüntülü, yayınlar yapmak, yaptırmak, matbaa, video, sinema, tiyatro merkezleri kurmak,
Yurt içi veya yurt dışı gezileri tertip etmek,
Yurt içindeki veya yurt dışındaki milli kültür varlıklarımızın korunması veya tamiri için çalışmalar yapmak.
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. maddesindeki kayıtlar ve sınırlamalar nazara alınarak gayrimenkul alıp satmak, işletmek, idare etmek, tesisler, işletmeler atölyeler, fabrikalar, açmak, iştirak etmek, ekonomik, ticari, sınai kuruluşlara ortak olmak veya kendisine ait kuruluşlara ortak olmak,

VAKIF ÜYELİĞİ
MADDE 6. Vakıf üyeliği iki şekilde gerçekleşir:
Kurucu üyeler
Sonradan vakfa üye kaydedilenler.
Vakıf senedinin tescilinden sonra vakfa üye olmak isteyen greçek veya tüzel kişiler, mütevelli heyetinden en az bir kişinin tasvibini bildiren bir dilekçe ile vakıf yönetim kuruluna başvurmaları ve yönetim kurulunun kararı ile vakfa üye kaydedilirler.
Tüzel Kişiler ana sözleşmelerinde, kuruluş kanunlarında veya tüzüklerinde hüküm bulunmak kaydı ile vakfa üzey olabilirler.
Üyelik aidatı ayda en az 150.000 tl olmak üzere yönetim kurulu üyeleri tarafından tespit edilir.
Mütevelli heyeti üyeliği sıfatını haiz kişilerden, vakıf talep ettiği halde üst üste üç ay aidatlarını ödemeyenler vakıf tüzel kişiliğine zarar verici faaliyette bulunanlar ile bu senette yazılı esaslara uymayanlar üyelikten mütevelli heyetinin kararı ile ihraç edilebilirler.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 7. Vakıf şu organlardan teşekkül eder.
Mütevelli heyeti,
Yönetim Kurulu
Genel Kurul
Danışma Kurulu
 

MÜTEVELLİ HEYETİ:
MADDE 8: Mütevelli heyeti, bu vakfı senedinin sonunda isim ve imzaları bulunan kurucu üyelerden teşekkül eder. Heyet, lüzumlu gördüğü takdirde sonradan vakfa üye olanlar arasında uygun gördüğü kişileri mütevelli heyet üyeliğine seçebilir.
Mütevelli heyeti 18 kişiden az olmaz. Üye sayısı onsekizden aşağı düştüğü takdirde heyet, sonradan vakfa üye olanlar arasında uygun gördüğü kişileri mütevelli heyet üyeliğine seçer.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ:
MADDE 9: Mütevelli heyeti, vakfın en yetkili organı olarak aşağıda yazılı görev ve yetkileri kullanır:
Vakıf amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak, yönetim kurulunu yönlendirmek, vakfa bağlı diğer kurum ve kuruluşların genel ve personel statüsünü yönetmeliklerini onaylamak,
Mütevelli heyetindeki fiili ve hukuki boşalmaları tamamlamak,
Görev süresi üç yıldan aşağı olmamak üzere kendi üyeleri arasından yedi kişiyi yönetim kurulu olarak seçmek,
Danışma heyetine üye seçmek,
Vakıf yönetiminin gözetim ve denetimini yapmak,
Yönetim kurulunca teklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri onaylamak,
Yönetim kurulunun faaliyet raporlarını ve hesap durumlarını görüşüp karara bağlamak,
Lüzumu halinde ir müfettiş tayin ederek vakıf hesaplarını ve idare işlemleri tetkik ettirmek,
Vakıf senedinin değiştirilmesine veya vakıf senedine ilaveler yapılmasına karar vermek, vakfın feshine ve tasfiyesine karar vermek.
Olağan yönetim dışında kalan konularda karar vermek
Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü kararı vermek.
Mütevelli heyeti yukarıda sayılan görev ve yetkilerinin bir kısmını yönetim kuruluna veya vakıf başkanına devredebilir. Devredilmiş olan görev ve yetkiler, yönetim kurulu ve vakıf başkanının görev süresi ile sınırlıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI
MADDE 10: Vakıflar tescil olduktan sonraki ilk bir ay içinde mütevelli heyeti toplanarak vakıf yönetim kurulun seçer. Bu toplantıdan sonra mütevelli heyeti, altı ayda bir olağan olarak toplanır. Mütevelli heyeti üyeleri vakıf başkanının tarih, yer ve gündem belirtilmek suretiyle yazılı veya sözlü olarak toplantıya davet edilirler.
Mütevelli heyeti toplantıları vakıf başkanı tarafından idare edilir. Toplantıda alınan kararlar vakıf sekreteri tarafından kaydedilir.
Mütevelli heyeti, üyelerinin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Toplantı yeter sayısı bulunmazsa mütevelli heyeti üyeleri, bir hafta sonra aynı şekilde vakıf başkanı tarafından toplantıya davet edilir. İkinci toplantı için yeter sayı aranmaz.
Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde vakıf başkanının oyu iki oy kabul edilir.
Vakıf başkanı, önemli veya acil durumlarda her zaman mütevelli heyetini toplantıya çağırabilir. Olağan üstü toplantıda yeter sayı bulunmazsa ikinci toplantı, birinci toplantıyı takip eden hafta içinde her zaman yapılabilir.

 

YÖNETİM KURULU
MADDE 11: Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyeti tarafından kendi üyeleri arasından seçilmiş yedi kişiden meydana gelir. Üye sayısının yediden aşağı düşmesi durumunda, mütevelli heyeti kararı ile yönetim kurul üye sayısı yediye tamamlanır.
Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir kişiyi yönetim kurulu başkanı olarak seçer. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda vakıf başkanıdır.
Vakıf başkanı, vakfı temsil eder. Vakıf başkanı yönetim kurulu üyeleri arasından lüzumu kadar başkan yardımcısı ile sekreter ve muhasibi atar. Vakıf başkanı, yönetim kurulunun kararlarını icra eder.
Vakıf sekreteri, idari konularda vakıf başkanının yardımcısıdır. Vakfın günlük işlemlerini yönetir. Yönetim kurulu kararlarını karar defterine kaydeder. Vakıf başkanının vereceği diğer işleri yapar.
Muhasip, mali konularda vakıf başkanının yardımcısıdır. Vakıf bütçesinin uygulanması, muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, kıymetli evrakın muhafazası, gelirlerin toplanması, ödemelerin tanzimi ile vakıf başkanının vereceği diğer işlemleri yapar.
Vakıf adına harcama yetkisi, vakıf başkanı ile birlikte muhasibin, sözleşme yapma yetkisi, sözleşme yapma yetkisi vakıf başkanı ile birlikte sekreterin imzası ile gerçekleşir.
Başkan yardımcıları, vakıf başkanının kendilerine devrettiği yetkiler nisbetinde vakıf başkanı gibi hareket ederler.
Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldan aşağı olmamak üzere mütevelli heyetinin kararı ile tesbit edilir. Vakıf başkanının istifası, ölümü veya diğer sebeplerle vakıf başkanlığı makamının boşalması durumunda yönetim kurulu toplanarak yeni vakıf başkanını tesbit eder. Yeni vakıf başkanı seçilinceye kadar vakıf başkanlığına en yaşlı başkan yardımcısı vekalet eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 12:
Vakfın senelik bütçesini hazırlamak ve uygulamak,
Vakfın faaliyetlerini yönetmek, mütevelli heyetinin kararlarını yürütmek.
Gerek görüldüğü hallerde kanuni şartları yerine getirmek ve yurt içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün; Yurt dışında Dışişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü alınarak Başkanlık’tan alınacak izinle, şubeler açmak, temsilcilikler, bürolar, çalışma kolları kurmak, bunların çalışma şekillerini ve yetkilerini bir yönetmelikle tesbit etmek.
Mütevelli heyet üyesi olmayan genel kurul üyeleri arasında vakıf amaçlarını gerçekleşmesine mani olucu faaliyette bulunanların üyeliğine son vermek,
İhtisas komisyonları kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek, vakıf içinde lüzumlu personeli atamak, bunların ücretlerini tesbit etmek,
Vakfın çalışma ve gelişmesi için her türlü tasarrufu ve gerekli harcamaları yapmak.
Uygun görülen yer ve zamanda vakıf genel kurulunu toplantıya çağırmak.
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. maddesindeki kayıtlar nazara alınarak vakfın menkul, gayri menkul mallarını gayelerine uygun olarak tahsis etmek, gerektiğinde bunları satmak, ipotek veya rehin etmek,
Vakfın mallarını, gelirlerini giderlerini ve her türlü muamelelerini vakıf bütçesine ve mütevelli heyetinin kararlarına uygun olarak yönetmek.
Vakıf için gerekli defter ve dosyaları tutmak
Vakıf ve bağlı kuruluşlar için gerekli tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak, hazırlattırmak, mütevelli heyetinin onayına sunmak.
GENEL KURUL
MADDE 13: Vakfın genel kurulu;
Mütevelli heyeti üyeleri
Yönetim Kurulu tarafından vakıf üyeliğine kabul edilmiş üyeler.
Kanuni şartları yerine getirilerek kurulmuş şube, temsilcilik, büro ve çalışma kolları başkanları,
Danışma heyeti üyelerinden teşekkül eder
GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ
Genel kurul, yönetim kurulunun uygun gördüğü yer ve zamanda toplanır. Genel kurul toplantıları, toplantı yeter sayısı aranmaksızın katılan üyelerce yapılır. Genel kurul toplantılarına vakıf başkanı başkanlık eder. Divan katiplikleri başkan yardımcıları tarafından yerine getirilebilir.
Genel kurul, vakfın genel durumu, faaliyetleri ile diğer lüzumlu konuları görüşür. Yapılması lazım gelen hususlarda mütevelli heyetine tavsiyelerde bulunur. Genel kurul vakfın istişare organıdır.

DANIŞMA HEYETİ.
MADDE 15: Mütevelli heyeti veya yönetim kurulu tarafından üye sayısı mütevelli heyeti üye sayısını geçmeyecek şekilde mesleğine en az beş yıllık tecrübe sahibi veya sahasında uzman veya akademik kariyer sahibi veya toplumda çalışma ve başarıları ile saygınlık kazanmış kişiler arasından seçilir.
Danışma heyeti, vakıf başkanının vakfı amaçlarının gerçekleşmesi için yapılan faaliyetler ile diğer ihtiyaç duyulan konularda istişare ettiği bir organdır. Vakıf başkanı, danışma heyeti ile heyet olarak istişare edebileceği gibi heyetin ayrı yarı her bir üyesi ile de istişare edebilir.
Mütevelli heyeti, vakıf başkanının yürüttüğü faaliyetlerde mütevelli heyetine getireceği konularda danışma heyeti ile istişare edip etmediği hususunu gözetir.
Danışma heyetinin görev süresi, yönetim kurulun görev süresi ile sınırlıdır. Yönetim kurulunun görev süresi sona erdiğinde danışma heyetinin görev süresi de kendiliğinden sona erer.

VAKFIN GELİRLERİ:
MADDE 16: Vakfın gelir kaynakları şunlardır:
Vakıf kurucularının kuruluşta ortaya koydukları meblağ
Vakıf üyelerinin her ay ödeyecekleri aidatlar
Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar
Menkul ve gayrimenkul alım-satım ile kiralardan elde edilecek gelirler.
Vakfın sahip olduğu veya ortak olduğu işletmelerden elde edilen gelirler,
Mevzuata uygun her türlü gelirler.

VAKFIN FESHİ VE TASVİYE:
MADDE 17: Vakfın feshine mütevelli heyeti karar verir. Vakfın feshi kararı oybirliği ile alınır. Vakfın feshi halinde her türlü mal varlığı ve hakları mütevelli heyetinin vereceği karar ile aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren başka bir vakfa devredilir. Vakfın mütevelli heyetinin kararı dışında her hangi bir sebeple vakıf tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda vakfın mal varlığı ve hakları mütevelli heyetinin göstereceği başka bir vakfa devredilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI:
MADDE 18: Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 37. maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirinin arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakfı gelirlerinin tamamı vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

YAZARLAR
Ercan USLU
Henüz Yazi Eklenmemis
Faik ÖZDENGÜL
Henüz Yazi Eklenmemis

ARŞİVDE ARA
SON YORUMLANANLAR